Kurt Mair – huile sur toile – format : 100 x 100 cm

Kurt Mair - huile sur toile - format : 100 x 100 cm